Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
Eugeni Garcia Alegre
Eugeni Garcia Alegre
Investigador associat al CRES-UPF

Sóc investigador associat al CRES-UPF i fins el 2012 he estat inspector d'Educació.

Les tres coses que he après

El finançament de l'educació s'ha d'orientar a la cohesió social i a l'èxit educatiu de tot l'alumnat
1

L'actual sistema de finançament de l'educació està orientat exclusivament a l'escolarització

L'objectiu actual del finançament de la xarxa de centres del Servei d'Educació de Catalunya és assegurar una plaça escolar per a tothom en edat d'escolarització obligatòria. En el cas dels centres públics la dotació del professorat i de recursos de funcionament té com a referència bàsica el nombre d'alumnes i la seva complexitat. En els centres concertats el finançament es basa en els mòduls del concert per grup d'alumnes i, en alguns casos, han estat complementats amb ajuts als centres amb alumnat complex. El model actual de finançament no té cap exigència addicional real a l'escolarització. Els projectes d'autonomia de centre (acords de coresponsabilitat) són l'excepció a la norma atès que els centres públics adquireixen el compromís d'aplicar el seu projecte educatiu de millora a mitjà termini, i retre comptes de la seva aplicació i dels resultats educatius obtinguts.

2

El finançament de l'educació s'ha d'orientar a la cohesió social i l'èxit educatiu de tot l'alumnat

La baixa taxa de natalitat i l'aturada del flux migratori estan reduint la demanda a educació infantil. És una oportunitat per repensar la gestió de les infraestructures existents i l'ús dels recursos per millorar la cohesió social i l'èxit educatiu de tot l'alumnat. Dues propostes:

a) Planificar i aprofitar els mestres i espais buits a primària per donar resposta a l'increment d'escolarització a l'ESO i per ampliar l'oferta 0-3 prioritzant l'alumnat desafavorit i la formació de les seves mares. La proposta estalvia inversions i té una alta rendibilitat social i econòmica.

b) Finançar equitativament tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya a partir de contractes programa o de gestió que comporten l'exigència de compromisos alineats amb els objectius de país, transparència i retiment de comptes. La proposta millora l'equitat, qualitat, eficàcia i eficiència del sistema educatiu.

3

És imprescindible fer una gestió més equitativa i eficient dels recursos

L'escassetat de recursos i un futur incert fan molt necessari considerar dues variables clau per millorar l'èxit educatiu i la cohesió social: l'equitat i l'eficiència. La primera és imprescindible per a la cohesió i l'èxit educatiu de tothom i, la segona, és necessària per poder fer més. Dues propostes de futur addicionals:

a) Aprofitar la heterogeneïtat cultural i de complexitat de l'alumnat per facilitar més i millor aprenentatges per a tothom a través d'una adequada i equilibrada heterogeneïtat de l'oferta de places finançades amb recursos públics. La proposta permet addicionalment una major i millor preparació personal, i per a un món global.

b) Generar sinergies econòmiques i educatives a través de plans educatius de zona liderats per les administracions educatives i amb el concurs de la iniciativa social. La proposta és generadora de sinergies que permeten fer més i millor. 

Altres veus de la comunitat educativa
Xavier Muniesa Xavier Muniesa
Director Fundació Escola Vicenciana
Aprendre a "Emprendre"
Rosa Alexandra Saltos Chacán
Docente
La educación debe ser una celebración de la vida
Marina Sambola Palau Marina Sambola Palau
Mestra
La mirada
Mª Rosa Buxarrais Estrada Mª Rosa Buxarrais Estrada
Catedràtica d'universitat
L’educació és responsabilitat de la família
Noemí Sas Castilleja Noemí Sas Castilleja
Gestora cultural.
DIWO també (i sobretot en) educació
Damià Perpinyà Damià Perpinyà
Tècnic docent en el Servei de...
L’alumne protagonista
Marta López Dalamau Marta López Dalamau
Mestra d'Educació Infantil i...
L'ús que en fem dels recursos materials

Més informació