Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

Els 10 temes a debat

Març
Crear escoles que preparin per al futur
1

Crear escoles que preparin per al futur

Quin lloc ha d’ocupar l’aula en el procés d’aprenentatge del segle XXI? Com s’han d’organitzar els centres educatius per crear contextos d’aprenentatge reals? Com es pot avançar cap al lideratge de centres centrat en l’aprenentatge? Quines condicions permetran als centres aprendre i treballar en comunitat?

Participa
Abril
Les competències i els aprenentatges en un món globalitzat
2

Les competències i els aprenentatges en un món globalitzat

Quines competències són necessàries en el món d’avui? Quins processos d’aprenentatge permeten el desenvolupament d’aquestes competències? Com s’avaluen aquests aprenentatges? Com es poden detectar i potenciar els talents de cadascú?

Participa
Maig
Què vol dir ser un bon professional de l’educació per al segle XXI?
3

Què vol dir ser un bon professional de l’educació per al segle XXI?

Quines competències necessiten els docents del segle XXI? Quina formació inicial i permanent? Com s'atrauen els joves amb més talent i més motivats cap a la professió docent? Com es poden retenir els millors docents en els centres educatius que més els necessiten? Com poden incorporar els professionals de l'educació la reflexió sistemàtica sobre la pràctica i la recerca per a la millora educativa? Com hi pot col·laborar la universitat?

Participa
Juny
Com es finançarà l’educació en el futur?
4

Com es finançarà l’educació en el futur?

Quins reptes permetran mantenir l’educació pública com a garantia d’igualtat d’oportunitats? Quins desafiaments planteja la hibridació públic-privat en el sector educatiu? Com garantir un ús eficient i equitatiu dels recursos? Quines alternatives de finançament existeixen en el context internacional?

Participa
Juliol
L’aprenentatge al llarg de la vida: per a què i per a qui?
5

L’aprenentatge al llarg de la vida: per a què i per a qui?

Què vol dir formació al llarg de la vida en la societat del coneixement? Com es garanteix la igualtat d’oportunitats en aquest procés? Com es pot donar resposta a les necessitats formatives vinculades a les trajectòries vitals i no només professionals? Com s’haurien de reconèixer els aprenentatges que s’adquireixen en l’àmbit no formal? Com es pot desenvolupar el compromís individual amb el procés d’aprenentatge propi?

Participa
Setembre
Què cal fer amb els resultats de l’avaluació?
6

Què cal fer amb els resultats de l’avaluació?

Com podem vincular els resultats de l’avaluació a la governança del sistema? L’avaluació ha de tenir efectes en l’assignació de recursos? Quin model de rendició de comptes milloraria el sistema educatiu? Quins instruments d’avaluació i diagnòstic contribuirien de manera més eficaç a la millora contínua?

Participa
Octubre
Com es pot conciliar equitat i qualitat en educació?
7

Com es pot conciliar equitat i qualitat en educació?

Quins reptes planteja l’equilibri entre equitat i qualitat? És l’escola encara una palanca per a la mobilitat social? Com podem garantir escoles de qualitat per a tothom en un moment de crisi econòmica? Com podem potenciar i estendre pràctiques eficaces, especialment en escoles d’entorns desafavorits?

Participa
Novembre
El paper clau de les famílies en l’educació
8

El paper clau de les famílies en l’educació

Quines fórmules de col·laboració entre l’escola i les famílies poden incidir en la millora dels resultats educatius? Quines estratègies poden contribuir a augmentar el nivell de participació i el grau d’implicació de les famílies en l’activitat dels centres educatius? Quin pes haurien de tenir les famílies en la governança del sistema?

Participa
Desembre
Com conciliar equitat i qualitat en educació?
9

El compromís de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge

Com es desenvolupa la responsabilitat individual en el propi procés d’aprenentatge? Què poden fer els centres educatius per atraure i retenir l’alumnat? Com es vinculen motivació i interessos individuals amb rendiment acadèmic? Com es poden capitalitzar els aprenentatges adquirits fora de l’escola?

Participa
Gener
Col·laboració pel canvi educatiu
10

Col·laboració pel canvi educatiu

Qui ha d’impulsar els canvis que necessita l’educació del futur? Com es pot afavorir el compromís de tota la comunitat educativa per la millora del sistema educatiu? Podem fer de la col·laboració un veritable motor de canvi que fomenti la millora contínua dels processos d’aprenentatge? Com es redefineixen els rols i responsabilitats en contextos col·laboratius? Com fer coresponsables també altres actors més enllà dels educatius?

Participa