Fundació Jaume BofillUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)

Què cal fer amb els resultats de l’avaluació?

Com podem vincular els resultats de l’avaluació a la governança del sistema? L’avaluació ha de tenir efectes en l’assignació de recursos? Quin model de rendició de comptes milloraria el sistema educatiu? Quins instruments d’avaluació i diagnòstic contribuirien de manera més eficaç a la millora contínua?

L’avaluació, com a pràctica pedagògica, no es pot considerar un fenomen nou en educació. Ha estat present tradicionalment en l’activitat quotidiana que es produeix a les aules. No obstant, és relativament més recent la seva preeminència actual, en el context internacional i també en el nostre àmbit més proper, com a instrument per a la millora educativa. En el tombant del mil·lenni, amb la configuració de la globalització i l’economia del coneixement, l’eficiència dels sistemes educatius per a la formació dels ciutadans ha guanyat protagonisme en el terreny de les polítiques públiques. L’esforç d’alguns organismes internacionals i de les agències nacionals en el desenvolupament de mecanismes d’avaluació educativa constitueix un reflex del valor estratègic que se li ha atribuït per a l’increment de la qualitat en educació.

 

En aquest sentit, l’avaluació depassa de molt la seva funció fonamental en el diagnòstic del rendiment i l’orientació de l’aprenentatge. Aquesta accepció més ampla, que segurament pren especial relleu en una conjuntura de crisi econòmica com l’actual, pretén abastar totes les dimensions del sistema educatiu i s’observa com una eina decisiva per poder prendre, amb fonament, les decisions que poden contribuir a un funcionament més eficient i sostenible de les institucions educatives i del propi sistema, en el seu sentit més ample. L’avaluació, des d’aquest punt de vista, s’ha d’entendre com una font del tipus d’evidències que la comunitat educativa requereix per interpretar el resultats assolits i una base fonamental per continuar millorant-los, pensant en els desafiaments que se li plantegen a l’escola del futur. Des d’aquesta perspectiva, segurament queden encara un bon nombre de qüestions crítiques per resoldre: Com podem vincular els resultats de l’avaluació a la governança del sistema? L’avaluació ha de tenir efectes en l’assignació de recursos? Quin model de rendició de comptes milloraria el sistema educatiu? Quins instruments d’avaluació i diagnòstic contribuirien de manera més eficaç a la millora contínua?

 


 
 

Les 3 coses que han après...

Paulo Santiago Paulo Santiago
Analista Sènior en la Direcció d’Educació i Capacitats...
 • 1Centrar-se en la millora de les pràctiques dins l’aula.
 • 2Concebre de forma efectiva els usos dels resultats de l’avaluació per la rendició de comptes.
 • 3Reforçar l’anàlisi dels resultats de l’avaluació del sistema educatiu per planificar i desenvolupar les polítiques.
Roser Salavert Roser Salavert
Membre del Graduate School of Education de la...
 • 1Eviteu les interpretacions espontànies
 • 2Un enfocament d’equip a l’anàlisi de dades permet crear una responsabilitat col•lectiva respecte de l’aprenentatge de l’alumne
 • 3Utilitzar els resultats del tests per crear un context que permeti establir l’objectiu de l’alumne
Joan Mateo i Andrés Joan Mateo i Andrés
Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’...
 • 1Els resultats de l’avaluació han de servir, fonamentalment, per a retroalimentar i orientar l’acció educativa
 • 2La lògica de l’avaluació moderna emfasitza més el seu paper dinamitzador en detriment del fiscalitzador
 • 3L’avaluació és per sobre de tot un procés axiològic. l’anàlisi de resultats ha de conduir a la generació de cultura avaluativa
Miquel Àngel Alegre Miquel Àngel Alegre
Analista de l’Institut Català d’Avaluació de...
 • 1Primer de tot, cal que ens preguntem “de quina avaluació estem parlant?”
 • 2L’avaluació de l’efectivitat: què funciona en educació
 • 3Els resultats de l’avaluació al servei de la millora: més excel•lència i més equitat
Xavier Chavarria Xavier Chavarria
Inspector en cap a Barcelona
 • 1Diferents tipus de resultats: Context, Recursos, Processos, i Productes.
 • 2Integració de les perspectives externa i interna de l’avaluació (especialment, en l’avaluació de centres docents)
 • 3El rendiment de comptes ha de ser moral, professional i contractual, i en totes les direccions
Joaquim Prats Joaquim Prats
Catedràtic de la Universitat de Barcelona.
 • 1Què significa avaluar i què s’hauria d’avaluar?
 • 2Què hauria de promoure l’avaluació?
 • 3Quan són útils els sistemes d’avaluació?